Khai mạc Hội chợ Công thương khu vực Đông Nam bộ – Bình Phước năm 2020