Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phước nặng lòng với việc nghĩa